Zpráva z působení v Komisi pro Vnější vztahy rady Olomouckého kraje

Náš člen Pavel Bednařík v příspěvku popisuje svoji činnost v komisi pro Vnější vztahy rady Olomouckého kraje, kam byl za zelené, resp. Koalici pro Olomoucký kraj nominován.

Komise pro vnější vztahy rady Olomouckého kraje je poradním orgánem rady Olomouckého kraje a věnuje se především zahraničním vztahům Olomouckého kraje a prosazování politiky zahraniční spolupráce OK. Předsedou komise je Lubomír Věstinský (ČSSD), v komisi zasedá 14 členů (Lubomír Věstinský, Pavel Bednařík, Josef Bittner, Zdeňka Fryšáková, Karel Janeček, Pavel Krákora, Marcela Kropáčová, Josef Mádr, Gabriela Medveďová, František Mezihorák, Milada Novotná, Jaroslav Opršal, Jana Přecechtělová, Jiří Urbášek a Kamil Veselý). Komise se schází zpravidla jednou za měsíc (případně za 2 měsíce), celkem tedy do roka proběhne 6-7 jednání.

Do komise jsem byl nominován za Koalici pro Olomoucký kraj jako zástupce SZ, dále je v komisi za Koalici Milada Novotná (KDU). Ustavující zasedání proběhlo 21. 2. 2013, počínaje tímto termínem se komise schází pravidelně bez personálních změn. Politicky měl komisi na starosti hejtman Jiří Rozbořil, od roku 2015 náměstkyně Ivona Kubjátová.

Mezi hlavní úkoly komise patří zejména:

 • Konzultace materiálů ROK k zahraniční spolupráci a aktivitám
 • Rozhodování o dotacích v rámci dotačního programu zahraniční spolupráce
 • Doporučení ohledně zahraniční spolupráce a partnerských regionů

Partnerské regiony

Olomoucký kraj má ustaveno partnerství s několika regiony v Evropě, ale také mimo evropský kontinent. Mezi partnerské regiony patří:

 1. Reggio Emilia (Itálie) – od 1964, obnoveno 2004)
 2. Jižní Dánsko (2000, obnoveno 2008)
 3. Opolské vojvodství (Polsko) (2002)
 4. Vojvodina (Srbsko) (2003)
 5. Baranya (Maďarsko) (2004)
 6. Landkreis Würzburg (Německo) (2005)
 7. Kostromská oblast (Rusko) (2004)
 8. GRADD (Kentucky, USA) (2007)
 9. Město Ganja (Ázerbájdžán) (2012)
 10. Dolnoslezské vojvodství (Polsko) – bez oficiální spolupráce, v jednání
 11. Štýrsko (Rakousko) – bez oficiální spolupráce, v jednání

Spolupráce s regiony

Spolupráce s partnerskými regiony je ve všech případech garantována jednotlivými náměstky, jejich garance je většinou pouze formální a nadstandardní vztahy se daří udržovat jen tam, kde se projevuje i osobní zájem jednotlivých garantů. Nejlepší vztahy má Olomoucký kraj s Opolským vojvodstvím, což potvrzují i služební cesty a výjezdní zasedání komise do Opolského vojvodství (18. 9. 2014) a také opětovaná návštěva zástupců z Opolského vojvodství v Olomouci (12.6.2015).

Role komise je v rozvoji partnerství více méně formální, pouze v několika případech se z iniciativy jednotlivých členů rozvíjí dílčí spolupráce, např. na úrovni spolupráce univerzit.

Podpora projektů v dotačním programu

Dotační program na podporu zahraničních aktivit je jedním z nástrojů rozvoje spolupráce. Tento dotační program není bohužel dostatečně v povědomí žadatelů, navíc do roku 2015 disponoval velmi omezenou částkou pro jednotlivé projekty (30 tis. Kč). Celkový objem peněz se od roku 2013 zvýšil i díky rozhodnutí komise z 300 na 400 tis. Kč. Od roku 2015 byla navýšena také forma podpory jednotlivých projektů na 60 tis. (s nezbytnou spoluúčastí ve výši 30%).

S ohledem na malý počet žadatelů bylo rozhodování komise spíše formální, rozhodovalo se o navýšení či snížení částky. V několika případech byla dotace odejmuta s ohledem na to, že projekty nesplňovaly základní kritéria hodnocení (zejména rozvíjení vztahů s partnerskými regiony).

Celkové vyhodnocení práce v komisi

Činnost komise a iniciativa jejích členů je vždy výrazně závislá na iniciativě a schopnostech jejího předsedy. V případě L. Věstínského jde spíše o naplnění formálního fungování komise, rozhodně o nic víc. V průběhu tří let jsme se nesetkali s vlastní iniciativou nad rámec programu jednání, které bylo převážně formální, někdy obsahovalo pouze jeden bod. Komise se tak často schází pouze proto, aby se vykázala účast, někteří členové účasti v komisi skutečně přistupují jako k „trafice“, kde se od nich nic neočekává a sami také s žádnými návrhy nepřicházejí.

Osobně jsem se snažil dát smysl svému působení v komisi, snažil jsem se prosadit, aby si komise na počátku svého funkčního období stanovila jasný plán činnosti a cíle, kterých hodlá dosáhnout. Tento návrh se setkal s laxním přijetím a odmítnutím. Iniciativně jsem také nabídl připravit program při návštěvě zástupců Opolského vojvodství, o tuto nabídku však neprojevili zástupci odboru zájem. Bohužel, návštěva zástupců OV tak byla spíše fiaskem, zejména ve srovnání s kvalitou organizace a zabezpečení naší návštěvy v Opoli.

Na každém jednání vystupuji aktivně k jednotlivým návrhům (např. účast OK na Expo 2015 v Miláně), v mnoha případech také navrhuji usnesení, která bývají (s ohledem na nedostatek jiných) většinou přijata. Jedním z usnesení jsem také podpořil navýšení prostředků do dotačního programu zahraniční spolupráce, a díky iniciativě Jitky Brabcové, tajemnice odboru, se také podařilo částku navýšit. V letošním roce jsem také navrhl, že se budu věnovat oživení „zamrzlých“ zahraničních vztahů, např. s regionem Jižní Dánsko. Při výjezdním zasedání do Opolského vojvodství jsem zahájil diskusi nad širším propojením kulturních aktivit a vzájemnou výměnu umělců a uměleckých soborů.

Dosavadní působení v komisi mě vede k přesvědčení, že je nutné navrhnout po volbách 2016 aktivního předsedu komise, iniciovat diskusi nad plánem činnosti a rozsahem agendy komise, aby nebyla pouze formálním orgánem, ale spoluurčovala zahraniční vztahy a zahraniční politiku společně s příslušným náměstkem/náměstkyní.

 

Dne 22. 11. 2015

Mgr. Pavel Bednařík