Zpráva o činnosti v Komisi pro životní prostředí Rady Olomouckého kraje

Zástupce Strany zelených v krajské komisi pro životní prostředí Ivo Kropáček popisuje, jak komise funguje a co se mu v rámci ní podařilo prosadit.

Komise ŽP Olomouckého kraje se schází přibližně ve čtvrtletním intervalu. Členové jsou informování o činnosti Rady Olomouckého kraje ve věcech životního prostředí. Zástupce SZ z každého jednání, kterého se účastnil, dělal vlastní zápis. Vlastní zápis pak poslal předsedovi Strany zelených v Olomouckém kraji stejně jako oficiálně vyhotovený zápis. Tím je zajištěna informovanost Strany zelených o dění v Komisi pro životní prostředí Rady OK.

K žádnému rozhodování v případě Komise většinou nedochází. K hlasování v podstatě nedochází, navíc Komise je poradním orgánem Rady, která se radou Komise nemusí řídit. V Komisi jde tedy spíše o drobné krůčky spíše na delší období.

Přesto bylo působení zástupce Strany zelených v Komisi patrné a to především v těchto oblastech:

– nakládání s odpady: díky členství v Komisi ŽP Rady OK si zástupce SZ požádal o to být zástupcem NNO (přes Nadační fond OKNO) v pracovní skupině pro přípravu krajského Plánu odpadového hospodářství. Mohl tak velmi brzy a ve stádiu vzniku připomínkovat tento strategický dokument. Finální diskuze o tom zda ve shodě s programem Koalice pro OK bude v kraji preferována mechanicko-biologická úprava odpadů, nebo energetické využití vygradovala až do hlasování, kde již zástupce SZ program Koalice pro OK neobhájil a to přestože argumentoval vždy klidným, věcným a nekonfliktním způsobem. Zájmy spalovat odpad byly silnější.[1] Díky členství v Komisi měl Ivo Kropáček informace z nitra příprav krajských POH a používal je ku prospěchu jiným NNO, ale také členů SZ v jiných krajích. Například ve spolupráci s městem Brnem zastoupeným předsedkyní SZ J. Drápalovou na prevenci, připomínkování kPOH, třídění bioodpadů), L. Vrchovským ze SZ v Moravskoslezském kraji, H. Konvalikovou ze SZ Vysočina, J. Guthem a Šandovými ze SZ Jižní Čechy, P. Kolínskou a Z. Drhovou ze SZ Praha, A. Zárubou ze SZ Hradec Králové, J. Linhartem ze SZ Pardubicko atd.

– Jeseníky: zástupce SZ otevřel po předchozí konzultaci s dotčenými NNO na Komisi ŽP Rady OK téma nespokojenost NNO s vedením Správy CHKO Jeseníky. Tlak vyvrcholil odvoláním (ze strany MŽP) osoby se kterou byly NNO nespokojeny.

– Podpora včelařů: zástupce SZ se jakožto dlouholetý včelař účastnil změny dotačního programu na podporu začínajících včelařů. (Žádnou z těchto podpor sám ani nikdo z jeho příbuzných nevyužil.)

– Aleje u krajských silnic: zástupce SZ otevřel toto téma s tím, že by mělo docházet k dosazování alejí a nikoli jejich ztrátám. Přijato pozitivně.

Jednání Komise se účastní pravidelně, minulý rok byla účast 100 %, letos bohužel 2 x na jednání chyběl (Jednou byl na schůzce s ministrem životního prostředí a podruhé na schůzce se zástupci Evropské komise). Na jednáních většinou aktivně vystupuje, zejména k tématům, která jsou z pohledu politiky SZ a Koalice pro Olomoucký kraj vnímaná jako prioritní.

Jednou z nejdůležitějších součástí práce pro Komisi pro životní prostředí rady OK je výměna informací. Mimo členství v této komisi je zástupce SZ odpadovým expertem Hnutí DUHA, členem Monitorovacího výboru Operačního programu životní prostředí, členem Rady pro odpadové hospodářství ČR – poradního orgánu ministra životního prostředí a členem zastupitelstva obce Řídeč. Informace a kontakty, které se daří získat může využít pro jinou činnost v rámci SZ, NNO a ve prospěch zlepšení životního prostředí.

Vztahy s ostatními členy komise i s předsedou (M. Petřík) i náměstkem pro životní prostředí (M. Symerský) hodnotí jako bezproblémové až mírně přátelské.

Patřím k nejaktivnějším členům Komise pro životní prostředí Rady Olomouckého kraje, svou činnost hodnotí jako přínosnou pro politiku Koalice pro Olomoucký kraj, pro Stranu zelených i zájmy neziskových organizací v kraji i ČR.

 

V Řídeči 15. 12. 2015

 


[1]              Zpracovatel kPOH firma FITE, a.s. zvítězil přestože šestimístná nabídnutá cena za zpracování kPOH byla na korunu stejně vysoká jako druhé nevybrané firmy…