Zpráva o činnosti v Komisi pro prevenci kriminality a drogových závislostí Rady Olomouckého kraje

Náš člen Jiří Glabazňa v příspěvku popisuje svoji činnost v komisi pro prevenci kriminality a drogových závislostí Rady Olomouckého kraje, kam byl za zelené, resp. Koalici pro Olomoucký kraj nominován.

Komise zasedá  5-6 ročně, mezi řešená témata patří dotační programy Olomouckého kraje(pro sociální oblast, pro oblast protidrogové prevence a pro oblast prevence kriminality), projekty Olomouckého kraje v oblasti prevence kriminality a drogových závislostí, akční a strategické plány  OK pro tyto oblasti, dále se komise vyjadřuje například ke Koncepci rodinné politiky Olomouckého kraje, nebo se seznamuje s prací různých subjektů či osob v dané oblasti (většinou krátké prezentace).

  • Jednání komise probíhají spíše ve formálnějším duchu, málokdy vznikne širší či ostřejší diskuse, nejvíce aktivně do debat vstupují předseda komise p. Raindl, tajemník p. Poláček (zaměstnanec KÚ, kde má na starosti prevenci kriminality), dále senátor Jílek a bývalý krajský radní  Sekanina, poslední dva často velmi žoviálně, a se střídavě menší či větší  konstruktivitou. Ostatní členové, včetně mě, se zapojují méně, zřídka či naprosto výjimečně.
  • Způsob práce podle mne výrazně ovlivnil úvod prvního zasedání, na kterém předseda komise p. Raindl vyzval všechny členy komise k tomu, aby ve svých regionech byli aktivní, aby dali ve známost, že v této komisi pracují a přicházeli aktivně s tématy. Nato si vzala slovo radní p. Kubjátová a důrazně jej „spražila“, že komise je tady od toho, aby byla nápomocná Radě OK a to, co si představuje, nemůže fungovat, protože Rada má spoustu práce a nemůže se zabývat vším, s čím, kdo přijde. Nebyl ani tak důležitý obsah, jako spíše způsob, jakým radní Kubjátová k úvodní iniciativě p. Raindla přistoupila, bylo to nesmírně nepříjemné a trapné. (Kubjátová, která má komisi ve své gesci, se jinak účastní velmi zřídka, za celé tři roky byla přítomna snad jen 3x)
  • Jednání probíhají ve věcném duchu, politická orientace členů se téměř neprojevuje, o nějaké rivalitě ani nemluvě. Projednávané materiály dostáváme mailem, bohužel často ne s dostatečným předstihem, na druhou stranu jsem nezaznamenal snahu skrývat nějaké informace. Při projednávání jednoho ze strategických plánů byl tento rozeslán pouhé dva dny před jednáním, členové se ohradili a termín byl prodloužen (ovšem ne jen kvůli výhradám ze strany komise, důvodů bylo více).
  • Uskutečnilo se jedno výjezdní zasedání komise v Tršicích, ve Středisku výchovné péče, kde p. Raindl pracuje jako vedoucí. Podle jeho plánu se mělo jednat o první výjezdní akci s tím, že další bude na Jesenicku, ať se členové seznámí se situací tam a ať aspoň jednou je dojíždění v opačném směru (v komisi jsou tři členové z Jesenicka, kteří tento záměr kvitovali velmi pozitivně). Po prvním výjezdním  jednání v Tršicích však Rada OK další výjezdy „zatrhla“ s tím, že na ně nejsou peníze a jednání musí být vždy v Olomoucí na KÚ.  (Všem ostatním členům kromě tří Jeseničáků se po té zprávěviditelně ulevilo),
  • Olomoucký kraj v oblasti protidrogové prevence spolupracuje v každém okrese s jednou „hlavní“ neziskovkou. Na Jesenicku je touto NNO Darmoděj, se kterým však není úplná spokojenost, kraj by rád našel spolehlivějšího partnera. (U ekonomicky slabého regionu s pouhými 40 tisíci obyvateli je však tato představa málo reálná.)
  • Z občas představovaných konkrétních projektů a organizací mě nejvíce zaujal učitel  olomoucké střední školy, který spolu se dvěma studentkami prezentoval peer program – kdy starší studenti pomáhají a pracují s mladšími a takto se daří předcházet šikaně a dalším negativním jevům. Tento čtvrtek pak vystoupil  manažer prevence kriminality ing. Kohout z Přerova a představil svůj nový program Zaměstnaností proti kriminalitě. Pan Kohout na mě udělal výborný dojem, doporučoval bych jej SZ ke spolupráci.

Při jednáních komise se snažím do debaty vnášet „neziskovácký“ pohled a případně upozorňovat na širší souvislosti některých negativních  jevů. Komise se zabývá v naprosté většině tématy z oblasti sekundární prevence, ve které se necítím úplně doma, narozdíl od prevence primární, kterou však projednáváme mnohem méně často.

Přesto je pro mě práce v komisi velmi dobrou a zajímavou zkušeností, i když dojíždění z Jeseníku je mě náročné – jednání komise pro mě znamená de facto celý den mimo zaměstnání, naštěstí mně  kolegové i nadřízení zatím vycházejí vstříc a nemusím na toto čerpat dovolenou. Snažím se účastnit vždy, v roce 2013 jsem měl dvě absence, letos jednu.

Mgr. Jiří Glabazňa