Zpráva o činnosti v Komisi pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje

Krajský předseda zelených v Olmouckém kraji Jiří Roubík píše o fungování komise pro kuturu a památkovou péči, která funguje při Radě Olomouckého kraje. Jiří Roubík je v této komisi nominantem Strany zelených.

Komise pro kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje, dále jen Komise, má 17 členů, přičemž až na výjimky se jedná o odborníky či dobrovolníky, kteří jsou aktivní v živé kultuře nebo památkové péči. Mezi nimi bych upozornil například na ředitele Moravského divadla Mgr. Pavla Hekelu, ředitele Domu kultury Šumperk Mgr. Vladimíra Rybičku a vedoucí oddělení památkové péče MMOL Mgr. Vlastu Kauerovou. Dalšími členy jsou mimo jiné historikové, starostové a pracovníci v kultuře. Do Komise jsem byl nominován SZ z důvodů odbornosti, neboť mám za sebou 6 let praxe v Národním památkovém ústavu, mám dokončené postgraduální studium v oboru památkové péče na Fakultě architektury VUT v Brně a v současnosti část zakázek mého projekčního ateliéru tvoří rekonstrukce nemovitých kulturních památek. Mám velmi dobrý přehled o nemovitém památkovém fondu v Olomouckém kraji a orientuji se v jeho praktické údržbě. Komise je orgán primárně založený na odbornosti a při diskusích se politická příslušnost naprosto neuplatňuje. Předsedou Komise je JUDr. Josef Augustin. Pravidelnými účastníky jednání jsou tajemník Komise-vedoucí krajského odboru památkové péče PhDr. Jindřich Garčic a náměstek hejtmana Mgr. Radovan Rašťák.

Komise se schází přibližně v sedmitýdenním intervalu. Větší část zasedání je výjezdní. V jejich rámci Komise navštěvuje příspěvkové organizace zřizované krajem, které jsou činné v kultuře. Komise se na místě seznamuje s detaily provozu těchto organizací včetně jejich problémů. Cestovné na výjezdní zasedání si hradí sami členové, takže této iniciativě nejsou kladeny žádné překážky. Poslední 21. schůze komise proběhla 1.12.2015, v prostorách Muzea Komenského v Přerově. Komise je zřizovaná jako poradní orgán Rady Olomouckého kraje a tomu odpovídá i náplň její činnosti. Schůze jsou zahajovány zpravidla informací o zasedání ROK a ZOK.

V minulých letech Komise dávala souhlas s vyhlášením Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji a nominovala svoje členy do výběrových komisí pro hodnocení uchazečů o dotaci z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji, z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji, z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji, a do komise pro posouzení došlých návrhů na ocenění Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. V roce 2013, 2014 a 2015 jsem byl nominovaný do výběrové komise programu Obnovy kulturních památek. Zde jsem výrazně ovlivňoval cílení a výši jednotlivých dotací, přičemž jsem prioritně podporoval ty vlastníky kulturních nemovitých památek, kteří nejsou silnými investory a  nemají možnost čerpat prostředky z jiných zdrojů, a kteří jsou vlastníky objektů ve zvláště špatném stavu. Naopak jsem se snažil, aby minimum prostředků plynulo silným investorům a do objektů v technicky vyhovujícím stavu. Pro rok 2016 se mění pravidla, která by měla přidělování prostředků objektivizovat, ve skutečnosti ale budou nejspíše vyhovovat právě těm vlastníkům, které jsem se snažil nepodporovat. Žádosti budou hodnoceny formou bodování podle kritérií, která budou dána centrálně a specifických kritérií. V rámci připomínkování jsem požadoval, aby mezi kritéria bylo zařazené i kritérium „jedinečnosti“ památky, které by odráželo například počet zachovaných objektů daného typu v kraji, použitý materiál, konstrukci, autentičnost apod. Vyhlášení programů Olomouckého kraje pro rok 2016 bude schvalovat ZOK dne 18. 12. 2015. V pondělí 21. 12. budou programy zveřejněny na webových stránkách OK. Žádosti se budou přijímat od 21. 1. do 30. 1. 2016. Zatím není zřejmé, jaká nakonec budou stanovena kritéria a jakým způsobem budou hodnocena. Jasné je, že v tom Krajská komise bude hrát ne nepodstatou roli.

V rámci své iniciativy jsem se snažil prosadit usnesení ke stavbě Šantovka Tower, v němž by Komise doporučila ROK vyjádřit nesouhlas s výstavbou výškové budovy na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Olomouc, z důvodu poškození druhé nejvýznamnější plošně chráněné lokality v ČR, což by mělo dopad na zájmy Olomouckého kraje například v oblasti turismu. Usnesení bylo předneseno na jednání 12.11.2013 a 18.12.2013. Po bouřlivé diskuzi se komise rozhodla k této otázce nevyjadřovat a nepřijímat žádné usnesení.

V letošním roce se snažím získat podporu mezi členy komise k odsouhlasení doporučení ROK zřídit nadregionální Moravské archeologické centrum s muzeem v budově nevyužité Piaristické koleje v Lipníku nad Bečvou v souladu s iniciativou naší senátorky Jitky Seitlové. Tento projekt však zatím naráží na nedostatek informací ze strany iniciátorů.

Přes veškerou aktivitu mám dojem, že ROK Komisi nevyužívá tak, jak by bylo možné a potřebné s ohledem na její odborné složení. Tuto námitku jsem vznesl na ZOK dne 25. 9. 2015 v souvislosti s projednáváním bodu „Poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu“, kde ROK bez předchozího projednání s komisí souhlasila s poskytnutím dotace Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu ve výši 180 000,- Kč na uspořádání Galakoncertu Sinatrology. Na základě této připomínky slíbil předseda komise JUDr. Josef Augustin, že bude více dbát o získávání informací z ROK a zapojování komise do rozhodování ROK.

Osobně se domnívám, že patřím k nejaktivnějším členům Komise pro Kulturu a památkovou péči Rady Olomouckého kraje. Vyjma absence omluvené z důvodu nemoci mám 100% účast na jednáních. Svou činnost vykonávám podle svého nejlepšího vědomí v souladu s programovými cíly Koalice pro Olomoucký kraj a hodnotím ji jako prospěšnou pro SZ. V budoucnu se pokusím členy KO SZ o činnosti Komise více informovat, a pokud to bude možné, poskytnout prostor pro uplatňování jejich iniciativních návrhů a připomínek.

 

V Přerově dne 16. 12. 2015                                                                 Ing. Jiří Roubík, Ph.D.