TISKOVÁ ZPRÁVA 120430 KRAJSKÉ ORGANIZACE STRANY ZELENÝCH OLOMOUCKÉHO KRAJE – D-O-L

Olomouc, 30. 4. 2012 – Krajská organizace SZ v Olomouckém kraji podporuje koncepci přírodě blízké protipovodňové ochrany. Sídla na vodních tocích je zapotřebí přednostně chránit lokálními opatřeními, v intravilánech zkapacitněním koryt a stavbou hrází, mimo zastavěná území revitalizací toků i s jejich nivami a řešením poruch akumulace vody v krajině. Stavba přehrad, a velkých suchých nádrží je nákladným a sociálně i ekologicky problematickým řešením. Záměr průplavu D-O-L krajská organizace SZ v Olomouckém kraji odmítá a bude usilovat o ukončení jeho územního hájení (viz „ZÚR“, „PUR“).

O přednostech projektu D-O-L se často mluví právě v souvislosti s funkcí protipovodňové ochrany. Kanál D-O-L by tuto funkci jistě částečně plnil, ovšem za cenu zničení přírodní a krajinné hodnoty rozsáhlých území. Další argument používaný zastánci výstavby D-O-L, že vodní doprava zatěžuje životní prostředí méně než silniční doprava a také umělá vodní cesta je menším zásahem do krajiny než dálnice, by obstál pouze v případě, kdy by bylo možno volit mezi stavbou vodní nebo silniční. Ve skutečnosti by ale vedle stávajících hlubokých zářezů a vysokých náspů dálnic plných kamionů vznikla jen další dopravní cesta se svými stejně bezohlednými koryty a hrázemi. Navíc ve světle současného ekonomického vývoje provázeného poklesem poptávky po přepravě surovin a zboží, se jeví D-O-L pouze jako nesmyslné a příliš drahé dobrodružství, které nakonec zaplatí všichni občané,“ říká předseda KO SZ v Ol. kraji Ing. Jiří Roubík, Ph.D.

 Odborný poradce RKO SZ pro ochranu vodních toků Mgr. Michal Krejčí se k tomuto tématu vyjádřil již dříve. „Projekt průplavu D-O-L musíme jednoznačně odmítnout zejména z důvodu likvidace přírodního charakteru řek a přirozeného prostředí v jejich okolí. Celospolečenský zájem na transkontinentální oceánské plavbě je uměle vytvářený. Abychom snížili počty kamiónů, nepotřebujeme další dopravní cestu. Postačí, když začneme efektivně využívat možnosti železnice.“

 „V souvislosti s dopravou si KO SZ v Ol. kraji vytkla jako jednoznačnou prioritu právě podporu rozvoje železniční dopravy ať už pro přepravu zboží na koridorových trasách, tak i pro dopravní obslužnost okrajových částí regionu. Projekt na výstavbu průplavu D-O-L se neslučuje s našimi cíli ani v oblasti protipovodňově ochrany ani v oblasti dopravní.“ uzavírá předseda KO.

Kontakt:

Ing. Jiří Roubík, Ph.D.

předseda KO SZ Olomouckého kraje

tel. 585358121, 775334133

mail: jiri.roubik@olomouc-zeleni.cz