Strana zelených chystá ideovou konferenci

předpokládaný termín konání: březen 2011

Vstupní informace pro členy a příznivce SZ

Účelem této ideové konference je projednat programové cíle SZ na celostátní úrovni, potvrdit současná stanoviska či navrhnout nová řešení a přístupy.

Ideové konference s právem přednést referáty a zapojit se do diskuse se mohou zúčastnit všichni členové SZ a kdokoliv z řad příznivců SZ. Právo hlasovat o unseseních budou mít pouze zvolení delegáti a delegáti s právem hlasovacím-viz. stanovy.

Referáty budou rozděleny do tematických bloků:

  • – přírodní prostředí, kvalita života, ekologie, zemědělství, zdravá výživa, krajina
  • – občanská společnost, kultura, média
  • – otázky národního hospodářství, energetika, doprava, obchod, finance
  • – otázky sociální, zdravotní, vzdělání, věda, lidská práva
  • – zahraniční a bezpečnostní politika, justice
  • – ostatní

Zájemci do 22.února na adresu ing. Milan Mátl, K.H.Máchy 14, 787 01 Šumperk, h.matlova@tiscali.cz doručí názvy svých referátů se stručnou anotací.

Každý účastník může vystoupit s jedním referátem v každém tématickém bloku, přičemž podmínkou pro vystoupení je formulace návrhu na usnesení vhodná pro hlasování.

Návrh usnesení musí být předán písemně návrhové komisi nejpozději před zahájením příslušného tématického bloku. Návrhová komise má právo sloučit dva návrhy s podobným obsahem do jednoho návrhu.

Referáty budou časově omezeny. Povolená délka se stanoví podle počtu přihlášených přednášejících, kteří budou informování o stanovené délce referátu nejméně 14 dní před konáním konference.

Připomínky, protinávrhy či námitky v diskusi mohou trvat nejvýše 1 minutu ke každému tématu a měly by obsahovat změnu či negaci původní formulace návrhu na usnesení. Stejné časové omezení platí pro odpovědi předkladatele.

Přesné datum a místo konání bude sděleno neprodleně, jakmile bude zajištěno vhodné místo konání.

Upozorňujeme, že krajská témata budou řešená v rámci ideové konference nad konkrétními cíli SZ v Olomouckém kraji, která proběhne v květnu tohoto roku.