Revitalizujme Bečvu!

Dne 1. března 2023 proběhlo zasedání krajské Komise pro životní prostředí, kterou vede náš Daniel Řezníček a členkou je naše Jana Jaňourová. Výsledkem je, že kraj by měl začít hrát aktivní roli v prosazování pozapomenutých návrhů na zlepšení stavu řeky Bečvy.

Komise na svém jednání schválila přidělení letošních dotací pro včelaře, kterým kraj rozdělí 500 tisíc Kč. Avšak stěžejním tématem byla řeka Bečva a její neutěšený stav.

Z podnětu paní místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová, která se jednání účastnila jako host, komise probírala problematiku upraveného a narovnaného koryta, zejména v úseku pod Osekem nad Bečvou. Spojená Bečva je dnes přibližně z 15% v přírodě blízkém stavu, 85% toku je silně zregulováno. Řeka má při vyšších průtocích tendenci vybřežovat a vracet se do původního zmeandrovaného stavu, ale Povodí Moravy má ze zákona uloženou povinnost neustále opravovat opevnění břehu (tedy navracet koryto do „původní“ podoby).

Stojí to desítky milionů Kč a způsobuje to postupné zahlubování koryta. V některých místech je dno řeky až 9 metrů pod úrovní říční nivy! Tato skutečnost – kromě špatného přístupu k vodě – vede zejména ke vzniku tzv. depresního kužele, což znamená, že podzemní voda v okolí řeky klesá a půda vysychá.

Peníze by přitom šlo vynakládat účelněji a efektivněji. Za posledních 10 let vznikly ve spolupráci mezi Agenturou ochrany přírody a krajiny a Unií pro řeku Moravu dvě studie, které v úseku spojené Bečvy mapují místa, kde by bylo možné řeku rozvolnit či navrátit blíže původnímu stavu, a to celkem čtyřmi různými způsoby, od technických revitalizací až po zcela samovolnou renaturaci. Konkrétně jde o studie „Živá Bečva“ (2013) a „Zlepšení podmínek pro oživení Bečvy“ (2021). Řeka by po úpravách mohla snáze vybřežovat, byla by popuštěna uzda její korytotvorné funkci a výsledkem by byla paradoxně efektivnější protipovodňová ochrana (nejlepší obrana proti povodním není beton, ale nechat řeku vylít mimo zastavená území), vyšší ekologická stabilita území a větší zádrž vody. Všechny tyto efekty na místě potvrdil i zástupce AOPK, který zároveň avizoval brzká jednání mezi Agenturou a Povodím.

Komise proto po více než hodinové debatě přijala následující usnesení:

„Komise pro životní prostředí Olomouckého kraje doporučuje Radě Olomouckého kraje vstoupit do jednání se správcem toku řeky Bečvy, Povodním Moravy, s.p., o přípravě strategického záměru revitalizace a renaturace řeky Bečvy a následné implementaci výsledků do Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. Komise vnímá tento záměr jako klíčový nástroj protipovodňových opatření, boje proti suchu a zvýšení ekologické stability řeky Bečvy.“ 

Povodní Moravy může na rozvinutí a realizaci již dříve navržených pozitivních opatření v rámci říčního úseku, který má přes 61 km, žádat o finance z Národního plánu obnovy. Výzva by měla být zveřejněna v nejbližší době. Musí však tyto záměry vzít za své a opustit myšlenku pouhého udržování současného stavu koryta. Olomoucký kraj by měl v této věci sehrát aktivní roli a jasně se přihlásit k tomu, že o tento vývoj stojí. Zelení se k tomu budou nadále snažit přispívat.

Daniel Řezníček

Krajský zastupitel a předseda Komise pro životní prostředí Rady Olomouckého kraje,

Spolupředseda Zelených v Olomouckém kraji