První pololetí 2023 očima Výstaviště Flora Olomouc

Akciová společnost Výstaviště Flora Olomouc, kterou vlastní město, je mezi Olomoučany známá především pro pořádání tradičních květinových a zahradnických výstav, jejichž historie sahá do 60. let minulého století. Kromě toho má ale společnost na starosti údržbu a provoz historických městských parků, botanické zahrady, rozária, sbírkových skleníků, nově též areálu tržnice a stále častěji je jí svěřování péče o městskou zeleň mimo parky či květinové výzdoby města. Co vše se v těchto oblastech událo za první polovinu letošního roku?

Jak si vedly výstavy a akce?

Začněme u výstavnictví a dalších „eventů“ pořádaných Florou. Mimo další drobnější akce proběhly zejména tyto: For Model, Jarní Flora Olomouc, Vyznání růžím či Živé pasti. Březnový For Model, tedy výstava modelů, hraček a stavebnic, zaznamenal dosud nejvyšší návštěvnost a nejlepší ekonomický výsledek ve své pětileté historii. Platících návštěvníků bylo bezmála 14 tisíc a výtěžek Flory z akce se oproti loňsku zdvojnásobil. Vyznání růžím, které se pořádá v areálu rozária, navštívilo o třetinu více lidí než loni. Větší počet návštěvníků než v roce 2022 zavítal též na výstavu Živé pasti, což se opět promítlo do meziročního zlepšení její výdělečnosti.

Vlajkovou lodí výstav je ovšem bezesporu Jarní Flora. V tomto případě patřila návštěvnost k těm nejvyšším, byť rekord nezlomila, a hospodářský výsledek byl o 800 tisíc lepší než loni a cca 300 tisíc lepší než v posledním předcovidovém roce 2019. Neméně důležité však je, že celkové výtvarné pojetí a hlavní expozice v Pavilonu A na téma „Království barev“, jejíž autorkou byla floristka Klára Franc Vavříková, sklidily velmi pozitivní ohlasy mezi laickou i odbornou veřejností. Významnou přidanou hodnotou bylo i ekologické pojetí expozice. Místo aranžovací hmoty florex byly květiny usazovány do skleněných lahví s vodou a veškerý použitý materiál byl zkompostován nebo mohl být opětovně využit.

Jasný trend zvyšující se návštěvnosti akcí Flory a potažmo i zlepšujících se hospodářských výsledků lze jednoznačně připsat tomu, že se v poslední době podařilo dosáhnout celkového zkvalitnění marketingových aktivit společnosti a také drobných organizačních i obsahových zlepšení, které vedou k příjemnějšímu zážitku ze strany návštěvníka. V tomto ohledu mám z vývoje radost, neboť s sebou nese zvyšování turistické atraktivity Olomouce, zvyšuje zájem veřejnosti o květiny, zahradnictví, pěstitelství, zeleň a parky a v neposlední řadě vede k silnějším ekonomickým výsledkům akciové společnosti a budování (či možná spíše rehabilitaci) její značky. Všechny tyto záležitosti jsou v zájmu města Olomouce.

Rozvoj areálu výstaviště a parků

Mnoho se toho událo i na poli infrastruktury a přívětivosti parků. V srpnu byly například zprovozněny zrekonstruované veřejné WC v Čechových sadech, což ocení zejména návštěvníci blízkého dětského hřiště. Platit půjde kartou či přes SMS. V rozvoji pokračovala i relativně nová gastro zóna za Pavilonem A. Podařilo se pronajmout a zprovoznit další dřevěné stánky, zřízen byl dětský koutek a realizována byla zpevněná plocha podél vyvýšeného záhonu. Tento kout Smetanových sadů si občané města rychle oblíbili a návštěvnost je zde vysoká. Dále byly nově opraveny a natřeny lavičky (495 ks) a koše (118 ks) a k mé velké spokojenosti byla podána žádost o dotaci na realizaci velkého projektu z oblasti hospodaření s dešťovou vodou. Voda z mnoha střech v areálu má být v budoucnu jímána a využívána k zálivce či zasakována do půdy, než aby bezúčelně odtékala kanalizací pryč.

Co se týče plánovaných akcí v nejbližším období, do konce roku by měla být dokončena poslední etapa komplexní revitalizace okolí oranžerie. V dlouhodobějším horizontu, tedy v letech 2024 až 2025, se počítá s úpravou fontánkové aleje a deponie, což je aktuálně asi nejzanedbanější část historických parků, a s rekonstrukcí sbírkových skleníků, které už mají to nejlepší za sebou a jsou energeticky velmi náročné. Tato akce však bude extrémně nákladná a bude těžké sehnat potřebné finanční prostředky.

Tržnice, to je teď taky Flora

Málokdo ví, že město Olomouc, které si již dlouhá léta láme hlavu nad tím, co si počít s areálem historické tržnice, jej loni po neúspěšném koncesním řízení svěřilo do správy právě Floře Olomouc. Za tu dobu se zde objektivně podařilo dosáhnout zvýšení komfortu prodejců i návštěvníků. Částečně na náklady města, částečně samotné Flory zde loni došlo k odstranění prodejních stánků a vytvoření „green pointů“ pro přímý výsev letniček, instalaci květináčů a laviček, opravě dlažby a elektroinstalace, opravě veřejných WC, instalaci pítka a úpravě parkovací plochy včetně zřízení závory a parkovacího automatu. V letošním roce pak bylo opraveno 102 betonových stolů a byl revitalizován trávník podél cyklostezky.

V areálu nadále probíhají pravidelné trhy a jiné jednorázové akce. Ty, jakož i parkovné, znamenají pro Floru určité finanční zisky, které společnost investuje zpět do areálu. Byť tyto výnosy nepokryjí všechny výše zmíněné opravy a provoz a Floře musí finančně pomáhat město, jsem rád, že se prokázalo, že společnost je schopná pružně reagovat na poptávku, úspěšně začlenit do své správy nový areál a poměrně rychle jej zvelebit. Město tak za své příspěvky dostává službu, kterou samo nebylo schopno v posledních letech generovat či nalézt u čistě soukromého subjektu. Přesto jde o jakési střednědobé provizorium. Dosud není jasné, co bude s historickou budovou tržnice a kdy a zda se bude realizovat celková revitalizace areálu podle již existující studie (či zda vznikne studie nová?). Pro další rozvoj prostranství je nutné stanovit jasný koncept. Do té doby lze v oblasti provádět spíše jen parametrické úpravy.

Co se řeší v pozadí, aneb činnost dozorčí rady

Dozorčí rada má za úkol kontrolovat činnost výkonného představenstva společnosti a vyhodnocovat, jak společnost hospodaří a zda naplňuje priority a potřeby stoprocentního akcionáře, Statutárního města Olomouce. S představenstvem se setkáváme jednou měsíčně na společném zasedání. Kromě dohledu nad všemi v textu výše popsanými činnostmi se dozorčí rada věnovala mimo jiné následujícím problémům:

Průběžně probíhá diskuse o efektivnějším využití Pavilonu H. Jedná se o nejméně využívaný pavilon výstavního areálu, který by si navíc již zasloužil poměrně zásadní opravu. Na tu však Flora v současnosti nemá dostatek financí, a proto se hledá způsob, jak pro rekonstrukci najít externí zdroje a zároveň pro budovu zajistit pravidelnější využití, ze kterého by benefitoval areál parků, magistrát i Flora Olomouc. Na stole jsou jisté záměry, nicméně ty by byly podmíněny určitým majetkoprávním vypořádáním. V současnosti bohužel není možné z důvodu důvěrnosti informací prozradit více.

Z hlediska ekonomiky společnosti dozorčí rada schvalovala výroční zprávu za loňský rok. Je uspokojivé, že provozní výsledek hospodaření, čistý obrat i výsledné cash flow dosáhly lepších hodnot než v roce předchozím, byť je pravdou, že ten byl ještě poznamenán covidem. Projednán byl také výsledek hospodaření za první pololetí 2023, který byl o cca tři miliony Kč lepší než plán, který též zkraje roku posuzovala dozorčí rada, přičemž schválila až jeho druhou verzi z důvodu nespokojenosti s původně navrženým saldem. Za dobré hospodaření tedy výkonné představenstvo jednoznačně oceňuji.

Naopak k určité třecí ploše mezi představenstvem a dozorčí radou jako celkem došlo ve věci plánované revitalizace botanické zahrady. Na jednom ze zasedání, za účasti primátora a jeho dvou náměstků, si dozorčí rada vyžádala detailní představení vypracované studie, načež proběhla zevrubná debata o její kvalitě v očích zúčastněných, jakož i celkovém přístupu k tomuto cennému areálu mezi Mlýnským náhonem a Korunní pevnůstkou. Dozorčí rada nedospěla k jednoznačnému a konsenzuálnímu stanovisku. Pokud by bývalo došlo na hlasování, byl jsem připraven se zdržet, jelikož mi nepřišlo ideální, že pro tak významnou akci nemáme k dispozici konkurenční návrh, ať už vzešlý z otevřené soutěže nebo přímého oslovení více projektantů. Avšak rozhodnutí o realizaci projektu a jeho podobě přísluší samotnému městu, nikoli Floře, která areál pouze spravuje. V současné chvíli není osud projektu jasný, jelikož se mimo jiné zkomplikovalo plánované dotační financování.

Z námětů pro další rozvoj parků diskutovala dozorčí rada téma zastínění dětských hřišť. Příslušný odbor magistrátu již prověřuje technické náležitosti takového řešení a odhad ceny. Jedná se zejména o hřiště na okraji Bezručových sadů při MŠ Michalské stromořadí, které je v letních dnech bohužel prakticky neobyvatelné.

Já sám jsem vznesl dotaz na dedikovaná pikniková místa v parcích a jejich případné doplnění stacionárními grily. Ty jsou součástí parků jiných krajských měst, třeba Hradce Králové, ale i menších sídel, jako je Brandýs nad Labem. V Olomouci jsou grily k nalezení v rozáriu, to se však na večer zamyká a grilování je třeba si předem za úplatu objednat. O instalaci grilů v historických parcích se dosud neuvažovalo, ale podle vyjádření představenstva je to téma k diskusi, nicméně zásadní roli zde hraje názor magistrátu, jelikož v současnosti je v parcích vyhláškou plošně zakázáno rozdělávat oheň. Kromě toho jsem se detailně ptal na parametry projektu na hospodaření s dešťovou vodou v areálu výstaviště, protože tuto problematiku považuji za zcela stěžejní a myslím, že Flora by v ní měla jít příkladem. Jsem velmi rád, že se tématu nevyhýbá a aktivně v něm připravuje projekty.

Na závěr bych zmínil, že dozorčí radu v nejbližší době čeká jednání o případné revizi KPI pro příští rok. Za zkratkou se skrývají tzv. klíčové ukazatele výkonnosti, podle nichž je výkonnému představenstvu vyplácena variabilní složka mzdy. Tyto ukazatele jsou koncipovány tak, aby byly pro management motivační. Dozorčí rada tak jejich prostřednictvím může efektivně hlídat a tlačit na plnění základních priorit města coby jediného akcionáře společnosti. Lze tak prioritizovat například celkovou ekonomickou výkonnost společnosti, naopak spíše nevýdělečnou ale nutnou péči o zeleň v parcích, investiční aktivitu a rozvoj areálu či návštěvnost hlavních „eventů“. O tom, jak pro příští rok nejlépe nastavit rovnováhu mezi těmito a dalšími ukazateli, očekávám plodnou diskusi. Já sám budu z těchto témat tlačit zejména na upřednostnění strategických investic do areálu a co nejkvalitnější péče o zeleň.

Daniel Řezníček, M.A.,
člen dozorčí rady Výstaviště Flora Olomouc 

Foto zdroj: Výstaviště Flora Olomouc, a.s., archiv Daniela Řezníčka