Pozvánka na krajskou konferenci Strany zelených olomouckého kraje

Na základě rozhodnutí Krajské rady SZ OK svolává předseda KO Jiří Roubík  Krajskou konferenci SZ OK k celostátním programovým cílům strany zelených.

Konference se uskuteční v sobotu 9. dubna 2011.
Místo konání: Dětské centrum v Topolanech od 9,00 hod.
Klíč je stanoven 1:6.

Ideové konference se mohou zúčastnit delegáti ZO (+ členové KR OK …. viz Stanovy…..) s právem hlasovacím a všichni členové a příznivci SZ s právem přednést své příspěvky, návrhy, připomínky či námitky.
Účelem této ideové konference je přispět k diskusi o ideovém zaměření a celostátních programových cílech SZ, projednat současná stanoviska a příp. navrhnout nová řešení a přístupy.
Příspěvky do programu jsou rozděleny do tematických bloků
1 – Ideové zaměření – filosofie, náboženství, sociologie, politika, přírodní a životní prostředí.
2 – Národní hospodářství, trvalá udržitelnost žití, kvalita života – ekonomika, energetika, průmysl, stavebnictví, zemědělství
3 – Terciér (terc.sféra) – doprava, obchod, finance, otázky sociální, zdravotní, školství, věda, justice, kultura, infrastruktura ….
4 – Státní a místní správa, zahraniční a bezpečnostní politika (+ ostatní)
Název příspěvku a jeho souhrn je nutné doručit (poštou, e-mailem) nejpozději do 23.března na adresu ing. Milan Mátl, K.H.Máchy 14, 787 01 Šumperk, h.matlova@tiscali.cz. Anotace by neměla přesahovat 3 věty, aby bylo možné příspěvek tématicky zařadit a stanovit časový harmonogram konference. Zároveň žádáme přispěvatele o sdělení požadavků na techniku (dataprojektor, apod.)
Každý účastník může vystoupit s nejvýše třemi příspěvky v každém tématickém bloku, přičemž doba trvání jednoho referátu nesmí překročit 5 minut*. Podmínkou pro každé vystoupení je formulace návrhu na usnesení vhodná pro hlasování. Návrh usnesení musí být předán písemně návrhové komisi nejpozději před zahájením příslušného tématického bloku. Návrhová komise má právo navrhnout sloučení návrhů s podobným obsahem do jednoho návrhu.
Připomínky, protinávrhy či námitky v diskusi mohou trvat nejvýše 1 minutu ke každému tématu a měly by obsahovat změnu či negaci původní formulace návrhu na usnesení. Stejné časové omezení platí pro odpovědi předkladatele.

Ing. Jiří Roubík, Ph.D.
Předseda KO OK

* Pořadatel si vyhrazuje právo upravit povolenou délku vystoupení podle počtu přihlášených přednášejících, kteří budou informování o stanovené délce referátu nejméně 7 dní před konáním konference.