Ondřej Liška – aktuální situace a priority SZ na počátku roku 2011

Vážené členky, vážení členové, milí příznivci zelené politiky,

dovolte mi, abych Vás informoval o dění ve Straně zelených a úkolech, které si vedení SZ vytklo a na nichž pracuje.

1. Komunální volby v Praze

Strana zelených iniciovala minulý rok ústavní stížnost v souvislosti s komunálními volbami v Praze, kde ODS těsně před volbami zneužila zákona a účelově rozdělila Prahu do sedmi volebních obvodů. To byl také důvod, proč koalice Strany zelených a SNK-ED nezískala ani jeden mandát, přestože překročila pětiprocentní hranici. K naší stížnosti se přidaly i další poškozené strany, faktem ale zůstává, že jsme od počátku hlavními hybateli tohoto procesu. Nikdo z nás si netroufá odhadnout, jak Ústavni soud nakonec rozhodne, a proto počítáme s oběma možnostmi. Pokud soud vyhoví naší stížnosti a pokud se budou volby opakovat, jinými slovy prokáže-li se, že došlo ke zneužití zákona s cílem ovlivnit volební výsledek, jednalo by se o demokratický průlom v české politické kultuře. Prakticky by to pak  znamenalo vést novou volební kampaň a úsilí získat stejný nebo lepší výsledek než posledně. Nově zvolené vedení pražské organizace SZ s touto eventualitou počítá a připravuje se na ni. Pokud dojde na nové volby, nemusím asi zdůrazňovat, že to budou volby sice formálně komunální, avšak celostátního významu. A tedy obrovská příležitost pro náš růst.

2. Zelení a komunální volby v Českém Tešíně – připojte se k petici

V Českém Těšíně se komunální volby musely opakovat, neboť tam prokozatelně došlo ke kupčení s hlasy. Významnou roli při zvednutí zájmu věřejnosti a médií o tyto podvody i při dotažení této kauzy do zdárného konce sehráli naši zelení v Českém Těšíně. Při opakovaných volbách však došlo znova na skupování hlasů. Zelení z Českého Těšína spolu s dalšími podali novou stížnost k soudu a není vyloučeno, že se budou volby konat potřetí. Navíc spolu s dalšími občanskými aktivisty spustili petici za změnu volebního zákona, která by obchodování s hlasy znemožnila či omezila. Jménem těšínských zelených se na Vás obracím, podpořte tuto petici – můžete se k ní připojit na adrese www.petice.org

3. Senátní volby, podpora Jiřího Dienstbiera

Volby do senátního obvodu na Kladensku po zesnulém Jiřím Dienstbierovi byly vyhlášeny již na březen. Bylo tedy třeba jednat velmi rychle a rozhodnout se, zda postavíme svého vlastního kandidáta či kandidátku, nebo zda podpoříme kanditáta jiného. Předsednictvo o tom vedlo důkladnou debatu a po zvážení všech alternativ navrhlo Republikové radě, abychom v těchto senátních volbách podpořili Jiřího Dienstbiera mladšího, kandidáta ČSSD. Vzhledem k časovým možnostem hlasovala Republiková rada per rollam po emailu. Tento způsob hlasování považujeme za zcela výjimečný a nově a lépe ho ošetřuje návrh změny jednacího řádu, o němž bude jednat RR tuto neděli. I když výsledek hlasování potvrdil podporu Jiřímu Dienstbierovi, jsme si vědomi, že se jedná důležitý moment, a proto jsou i uvnitř strany názory na tento krok často velmi vyhraněné. Chci ujistit ty, kdo by si to přáli i ty, kdo si to nepřejí: naše podpora JD neznamená nenadálý a svévolný úkrok strany směrem doleva. A to přesto, že sama podpora k této interpretaci svádí. Naše ukotvení je dáno především naším programem a o něm povedeme diskusi v rámci příprav letošní programové konference. Naše stanovisko jsme vysvětlili jak v tiskové zprávě, tak na tiskové konferenci tuto středu v Poslanecké sněmovně. Fakt, že se jedná o podporu vázanou na osobnost Jiřího Dienstbiera a nelze ji vykládat jako obecnou podporu ČSSD, se nám podařilo přenést i do zpravodajství. (Např. na Novinky.cz http://goo.gl/7JFAi nebo na ČT24 http://goo.gl/wUEDW). Důvodem podpory JD je nejen blízký pohled na problémy jako je průhledné hospodaření s veřejnými prostředky, nebo zvyšování kvality veřejné dopravy, ale také fakt, že JD po komunálních volbách v Praze upřednostnil závazky vůči voličům před požadavky stranických funkcionářů a odmítnul podílet se na vzniku kmotrovské koalice. V případě úspěchu JD budou získají zelení přístup k senátní agendě a tedy i možnost sledovat přímo dění v obou komorách parlamentu a promptněji na něj reagovat.

4. Priority pro příští období

Předsednictvo se sešlo od sjezdu pětkrát a přesunulo své těžiště od věcí urgentních ke koncepční práci. Pokud máme uspět, musí se zásadně proměnit styl naší práce a tedy i my sami. Řada podnětů ke zlepšení zazněla na celostátním sjezdu. Řada z nich se již nyní realizuje, o dalších ještě vedeme diskusi ve vedení. Budu Vás od nynějška pravidelně informovat o stavu našich společných projektů a o tom, jak se do nich zapojovat či je jinak podpořit. Podněty, které vzešly od jednotlivých členů předsednictva i od řady z Vás, jsem shrnul do desíti priorit, do nichž budeme koncentrovat úsilí v následujících dvou letech. Na každou z priorit je vázán jeden nebo i více konkrétních projektů, který by nás jako společenství usilující o prosazování zelené politiky mělo posunout o pořádný kus kupředu. Ke každému z těchto projektů dostanete postupně v příštích týdnech balík informací a možnost se na nich podílet. Po dohodě s vedením jednotlivých krajů uspořádáme v nejbližší době krajská setkání, na němž Vám budou tyto aktivity představeny a kde o nich budeme moci vést diskusi, rozvíjet je a vylepšovat. Pro informaci o tom, kam se nyní zaměřuje naše pozornost, je zde uvádím:

1. Krajské volby a rozvoj regionů

2. Komunikace a koordinace uvnitř SZ

3. Práce s celostátními a místními médii

4. Fundraising – získávání prostředků na činnost

5. Dlouhodobé kampaně a budování značky SZ

6. Odborné zázemí strany

7. Příprava programové konference

8. Rozvoj členské základny

9. Modernizace stanov

10. Zelené know-how a vzdělávání (Zelená akademie)

5. Obnovení členství vyloučených členů

Předsednictvo tuto středu podruhé jednalo o udělení výjimky ve věci opětovného vstupu vyloučených členů Dany Kuchtové a Martina Čáslavky. Vedli jsme dlouhou, ale věcnou debatu a pokoušeli se dostat k jádru problémů, které vedly v předchozích letech k rozkolu a ztrátě podpory veřejnosti. Ukázalo se, že se stále lišíme v interpretaci těchto událostí a že zůstávají překážkou. I když se mezitím Strana zelených zčásti personálně proměnila, jsme si vědomi toho, že některé z nás pohled na tuto věc nadále rozděluje. V předsednictvu nakonec mírně převládl názor, že otázka opětovného vstupu i přes uplynulé období vyžaduje větší odstup a výjimku zamítlo. Menší část předsednictva (3:4) vstup podpořila. Považuji však za posun, že se předsednictvo shodlo na usnesení týkající se minulého období, v němž deklaruje proč a jak je třeba do budoucna takovým konfliktům předcházet (Usnesení je součástí zápisu a nalezente jej zde http://goo.gl/eUiBZ )

6. Stanovy

Předsednictvo na svém posledním zasedání schválilo mandát pro koordinační skupinu pro přípravu novelizace stanov. Vedení této skupiny se ujal Matěj Stropnický a byl k tomuto úkolu pověřen předsednictvem. Práce této skupiny je koncipována jako velmi otevřený proces, do nějž se mohou zapojit všechny orgány strany. Pokud máte návrhy na zkvalitnění našich vnitřních pravidel, nebo se činnosti skupny sami chcete zúčastnit, kontaktujte, prosím, vedoucího skupiny. Věříme, že tento proces vyústí v návrh stanov, který snadno nalezne na podzimním celostátním sjezdu podporu a přispěje ke zlepšené našeho fungování.

Díky za pozornost, pokud jste dočetli až sem 🙂 a přeji Vám jménem vedení Strany zelených vše dobré.

Tešíme se na spolupráci,

Ondřej Liška

Předseda SZ

(Neprošlo jazykovou úpravou, za případné chyby se omlouváme)