Nová interaktivní mapa a zelené plány pro zemědělské pozemky v Olomouci

Dne 20.9.2023 se konala prezentace nové interaktivní mapy – aplikace, která krásně ilustruje, jak se nakládá se zemědělskými pozemky ve vlastnictví města Olomouce. Hned na úvod bylo zdůrazněno, že se jedná o další „strategický plán“, jehož dodržovaní není nebo nebude pravděpodobně důsledně vyžadováno (podobně jako u strategie modrozelené infrastruktury).

V aplikaci je možno u každého pozemku dohledat záznamy z katastru, např. k čemu se využívá, zda je v pronájmu apod. Zajímavou funkcí této interaktivní mapy je návrh Univerzity Palackého, jak nakládat do budoucna s daným územím. Jedná se o větší či menší zásahy do krajiny, které by měly sloužit především jako protierozní opatření (eroze jak vodní, tak větrné), zajistit krajinotvorné prvky, jako jsou různé pásy dřevin, remízky, mokřady apod., doporučit upuštění od konvenčního zemědělství, postřiků atd. Do těchto opatření patří též obnovení polních cest a výsadby alejí kolem těchto pěších a zemědělských koridorů.

Za nevýhodu těchto plánů považujeme to, že opatření nebyla diskutována se zemědělci, kteří jistě znají krajinu, kterou obhospodařují, o něco lépe než majetkoprávní odbor MMOL. Na druhou stranu velmi oceňujeme, že jsou zohledněny plány ÚSES (Územní systém ekologické stability) a Olomouc tak může navázat na ekologická krajinotvorná opatření zřizovaná po celém území České republiky a též dalších zemích Evropy.

Tato aplikace též „doporučuje“ určité směny pozemků města za pozemky soukromé, které by v rámci realizace ÚSES byly potřebné. Autoři aplikace upozornili, že tyto směny samozřejmě záleží především na politickém vyjednávání a také na angažovanosti jednotlivých zainteresovaných odborů či jednotlivých politiků.

Celkově chvályhodná činnost v tomto, jako ostatně v mnoha jiných případech města Olomouce, může bohužel narazit na byrokracii a nedostatek financí. Rozhodně ale oceňujeme snahu města vykročit správným zeleným směrem a se svými pozemky hospodařit zodpovědně.

Kristina Machačíková, členka Rady základní organizace Zelených v Olomouci