Lukáš Morávek: Fungování Komise pro kulturu a památkovou péči rady Olomouckého kraje očima člena

Komise funguje druhým rokem, první rok schvalovala dotace organizacím za podmínek, které byly schváleny ještě v předchozím volebním období. 

Dotace se rozdělují na kulturní akce, opravy památek, celoroční činnost stálých souborů. 

Při úvodních debatách o některých vybraných žadatelů a projektů se vyjevily potřeby dotační programy posunout směrem k větší propojenosti s kulturní strategií Olomouckého kraje a tuto strategii především lépe definovat a nastavit (tato byla nedávno aktualizována a zpracována na nové úrovni).

Zároveň Komise žádala, aby měla větší subjektivní hlas při přidělování bodů jednotlivým projektům, tehdejší stav byl definován především „strojovým“ hodnocením parametrů, které vypočítával nastavený algoritmus.

Ukázalo se, že dotace historicky využívají některé projekty, které čerpají neproporčně velké sumy a pak se nedostává na menší projekty. Mou snahou bylo více podpořit živou kulturu právě na úkor různých komerčních mainstreamových akcí.

Komise tedy zadala požadavek posílit svůj hlas při bodovém ohodnocování projektů a posílit napojení hodnocení na priority kulturní strategie Ol. kraje. 

Mezitím vznikl nový program podpory stálých těles (divadel, orchestrů), aby se tento typ dotací vyňal z podpory celého spektra menších jednorázových akcí, a také se vyčlenil program na víceletou podporu kulturních akcí a institucí, protože část žadatelů nabízí celoroční program a soutěží neproporčně s organizátory jednorázových akcí – tento program je nově vypsán a je ve fázi hodnocení žádostí.

Z mého pohledu tedy nastal pozitivní posun směrem k separátnímu hodnocení institucí, které nabízí celoroční program (divadla, hudební soubory, galerie a kulturní instituce typu Tančírna) a oddělenému hodnocení desítek menších žadatelů a projektů. 

Vzhledem ke stavu financí Ol. kraje je třeba také vyzdvihnout snahu radního Jana Žůrka zachovat výši balíku dotací alespoň v předchozích hodnotách, což zatím pro zdejší kulturu, ve které se často škrtá první, je v kraji velmi významné. 

Subjektivně vnímám jako problematické tyto oblasti práce Komise: 

  • ne všichni členové komise jsou aktivní, dochází k častým absencím
  • i přes snahu moci více mluvit do hodnocení žádostí o dotace se nedaří schvalované návrhy nějak více ovlivnit, dlouhé debaty nakonec vyústí do pár kosmetických změn, Komise v tom množství není schopna nějak efektivně více zasahovat do celkového hodnocení a řazení žádostí, parametrů a žádostí je příliš mnoho na to, aby v rámci 2-4 hodinových projednávání došlo k nějakému konsensu..

Lukáš Morávek

člen Komise pro kulturu a památkovou péči rady Olomouckého kraje

,