Jana Jaňourová: Znečištěné ovzduší zkracuje život nám všem. Investujme do zdraví

Členka rady Zelených v Olomouckém kraji Jana Jaňourová poukazuje na souvislost respiračních problémů a horšího průběhu nákazy koronavirem s koncentrací polétavého prachu v ovzduší. Upozorňuje na nečinnost samosprávy v Prostějově, v jejímž důsledku se město propadá v žebříčku kvality života a patří mezi města nejvíce znečištěná škodlivinami v ovzduší.

V souvislosti s pandemií covidu a prokázaným zhoršením průběhu infekce a vyšší úmrtností vyvstává otázka: Co dýcháme v Prostějově?

Kdo chce znečištěnost prostějovského ovzduší zpochybňovat, nechť laskavě vezme na vědomí následující data. V žebříčku porovnávání indexu kvality života v českých obcích 2020 je Prostějov v Indexu znečištění ovzduší na 182. příčce z 206 obcí! V žebříčku podle plochy zeleně zaujímá Prostějov ze 60 obcí 53. místo se 7,14 % plochy zeleně!

Znečištěné ovzduší v Česku má každý rok na svědomí 10 000 předčasných úmrtí. Dlouhodobé vystavení částicím polétavého prachu, oxidům dusíku a síry, přízemnímu ozónu i dalším škodlivinám vede k nárůstu onemocnění rakovinou, kardiovaskulárními a respiračními chorobami, dráždění očí, nosu, hrdla, bolestem hlavy, častějším infekcím a dalším zdravotním potížím. Počty nemocných sezónní chřipkou a respiračních onemocnění na Prostějovsku zaujímají opakovaně čelní místa celostátních statistik. Letos se Prostějov ocitl v několikrát v čele celostátních statistik v rychlosti šíření covidu. Několik desetiletí se navíc Prostějov řadí k místům s nejhorším znečištěním ovzduší a to jak ve výši koncentrací škodlivin, tak v četnosti překračování povolených koncentrací škodlivin v ovzduší.

Jak s těmito alarmujícími údaji nakládá Statutární město Prostějov? Jak snižuje koncentrace emisí? Jak chrání a zlepšuje ovzduší?

Ministerstvo životního prostředí a vědecké instituce vydávají studie, metodiky a doporučení na zlepšení životního prostředí pomocí přírodě blízkých opatření. Nejúčinnější je výsadba funkční zeleně, vegetačních pásů podél komunikací. Metodiky doporučují výšku, šířku, hustotu a skladbu zeleně pro co nejefektivnější zachytávání prachových částic, snižování hladiny hluku, hladiny přízemního ozónu a dalších škodlivin. Ministerstvo životního prostředí opakovaně nabízí dotace na zlepšení kvality prostředí v sídlech: zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů). Investované peníze se zcela jistě vrátí ve zdraví obyvatel a v prosperitě území.

V souvislosti s těmito informacemi je zarážející, že v roce 2020 Statutární město Prostějov ani nevykoupilo pozemky pro plánované plochy zeleně na jižní straně města, které by mohly efektivně snížit koncentrace škodlivin v ovzduší.

Letecký snímek Prostějova dokumentuje zoufalý nedostatek funkční zeleně ve městě a jeho okolí. Chybí stromy, keře, zelené plochy, které by efektivně zachycovaly škodliviny z ovzduší. Polétavý prach z komunikací a polí končí v ulicích, pokojích a plicích občanů a oslabuje jejich zdraví. Statutární město Prostějove, prober se o konej ve prospěch svých obyvatel! Investice do životního prostředí se vrátí ve zdraví, lepší kvalitě života a prosperitě města!

 

Jana Jaňourová
zemědělská inženýrka, členka Rady krajské organizace Strany zelených v Olomouckém kraji, místopředsedkyně ZO Zelených v Prostějově

 

Zdroj leteckého snímku: ČÚZK